Kyss-ondersteuningsmaterialen

Op deze pagina vind je een aanbod van direct inzetbare werkvormen om aan de slag te gaan met KYSS. De materialen bij deze werkvormen zijn gratis te downloaden en dienen als basis voor organisaties die ze naar hun hand kunnen zetten.

Wanneer je aan de slag wil gaan met de materialen, raden we aan om steeds te starten vanuit de persoon die de test aflegde rekening houdend met de drie onderstaande aspecten. Afhankelijk van wie jouw doelgroep is, hebben we een aantal materialen ter beschikking. Als organisatie ben je natuurlijk vrij om ook de andere materialen te gebruiken. Hieronder worden alle ondersteuningsmaterialen opgelijst met telkens meer informatie gelinkt aan de drie aspecten. 

 1. Het ontwikkelingsniveau van de persoon/personen als combinatie van betrokkenheid ('het willen') en bekwaamheid ('het kunnen') bepaalt de optimale ondersteuningsvorm. Voor meer info: zie de alinea 'Het ontwikkelingsniveau'.
 2.  Aantal personen: individu of groep
 3.  Frequentie contact:  geen - weinig - regelmatig contact met de persoon/personen

 

enlightened HET ONTWIKKELINGSNIVEAU

Het bepalen van het ontwikkelingsniveau van jouw doelgroep/deelnemer 

Vooraleer je aan de slag gaat met de ondersteuningsmaterialen, is het belangrijk om in te zien dat elke persoon anders is. Bijgevolg heeft elke persoon dus ook een andere benadering nodig. Als kader bij het ontwikkelen van de materialen hebben we ons gebaseerd op het model van situationeel leiderschap van Hersey & Blanchard. Dit model is ontwikkeld om op basis van het ontwikkelingsniveau van de ‘geleide’ de beste leiderschapsstijl te kiezen om gedrag te beïnvloeden. Het ontwikkelingsniveau wordt bepaald door de mate van betrokkenheid (combinatie motivatie en zelfvertrouwen) en bekwaamheid van de 'geleide', ofwel het ‘willen’ en het ‘kunnen’. Aan de hand van onderstaande tabel kan je bepalen welk ontwikkelingsniveau jouw doelgroep/deelnemer heeft. 

 

Richtlijnen voor het ondersteunen afhankelijk van het ontwikkelingsniveau

Fiche_Algemene richtlijnen 

→ Omschrijving: eenmaal je het ontwikkelingsniveau bepaald hebt, kunnen deze algemene richtlijnen de (stage/traject)begeleider, lesgever of coach helpen om te handelen op het juiste ontwikkelingsniveau van de betrokkenen.  

 


OVERZICHT ONDERSTEUNINGSMATERIALEN

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Fiche_Individuele positiebepaling 

​→ Doel: a.d.h.v. een checklist bestaande uit de gedragscriteria van de vragenlijst, de evolutie van het gedrag van studenten, werkzoekenden of werknemers op de werkplek in kaart brengen. Mogelijk vanuit een dubbel perspectief: dit van de deelnemer en dit van de begeleider. Een basis voor verdere begeleiding.  

 • Ontwikkelingsniveau: leiden, begeleiden, coachen, delegeren

 • Aantal personen: individu

 • Frequentie contact: weinig tot regelmatig contact op de werkplek

Fiche_Individuele begeleiding 

→ Doel: acties formuleren op basis van geobserveerd gedrag en gezamenlijk afspraken maken

 • Ontwikkelingsniveau: leiden, begeleiden
 • Aantal personen: individu
 • Frequentie contact: weinig tot regelmatig contact op de werkplek

Fiche_Zelfsturing VDAB 

Omschrijving: overzicht van onine materialen van VDAB waarmee studenten, werkzoekenden en werknemers zelfstandig aan de slag kunnen gaan (beschikbaar voor  8/16 skills). In het individuele feedbackrapport wordt bij de desbetreffende skills naar deze materialen verwezen.

 • Ontwikkelingsniveau: leiden, begeleiden, coachen, delegeren
 • Aantal personen: individu
 • Frequentie contact: geen

GROEPSBEGELEIDING

Fiche_Groepsbegeleiding 

→ Doel: acties bepalen op basis van de beoogde kwaliteit a.d.h.v. streef- en alarmwaarden

 • Ontwikkelingsniveau: leiden, begeleiden, coachen, delegeren
 • Aantal personen: groep
 • Frequentie contact: weinig tot regelmatig

GESPREKSTECHNIEKEN

Fiche_Gesprekstechnieken 

→ Doel: via de juiste gesprekstechnieken de student, werkzoekende of werknemer begeleiden/coachen

 • Ontwikkelingsniveau: begeleiden, coachen
 • Aantal personen: individu
 • Frequentie contact: weinig tot regelmatig

TRAINING

Fiche_Trainingsmaterialen Retravassev 

→ Omschrijving: deze handleiding biedt een aantal werkvormen om soft skills te trainen bij kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden en migranten (ontwikkeld binnen het Retravassev-project). Beschikbaar voor 4/16 skills: diversiteit (zie 'interculturele communicatie'); samenwerken (zie 'teamwork' en 'conflict management'); klantgerichtheid (zie 'klantvriendelijkheid'); leerbereidheid (zie 'leren leren').

 • Ontwikkelingsniveau: leiden, begeleiden, coachen, delegeren
 • Aantal personen: individu of groep
 • Frequentie contact: regelmatig

Fiche_Rollenspel & Fiche_Simulaties KULeuven

→ Omschrijving: rollenspelen en simulaties zijn zeer geschikte technieken om soft skills te trainen

 • Ontwikkelingsniveau: leiden, begeleiden, coachen, delegeren
 • Aantal personen: groep
 • Frequentie contact: regelmatig

ZELFREFLECTIE

Fiche_Zelfreflectie 1

→ Doel:  a.d.h.v. een aantal gerichte vragen reflecteert de student, werkzoekende of werknemer over een aantal skills en bepaalt acties om deze te versterken (geschikt voor lager opgeleiden)

 • Ontwikkelingsniveau: coachen, delegeren
 • Aantal personen: individu
 • Frequentie contact: geen tot regelmatig

Fiche_Zelfreflectie 2 

→ Doel: a.d.h.v. een aantal gerichte vragen reflecteert de student, werkzoekende of werknemer over een aantal skills en bepaalt acties om deze te versterken (geschikt voor hoger opgeleiden)

 • Ontwikkelingsniveau: coachen, delegeren
 • Aantal personen: individu
 • Frequentie contact: geen tot regelmatig

Fiche_Zelfreflectie 3 

→ Doel: de student, werkzoekende of werknemer reflecteert over een aantal skills en bepaalt acties om deze te versterken (geschikt voor zowel lager als hoger opgeleiden)

 • Ontwikkelingsniveau: coachen, delegeren
 • Aantal personen: individu
 • Frequentie contact: geen tot regelmatig

Fiche_Zelfreflectie 4 

→ Doel: de student, werkzoekende of werknemer reflecteert a.d.h.v. de cirkel van Korthagen over een concrete situatie tijdens zijn/haar werkervaring (geschikt voor zowel lager als hoger opgeleiden)

 • Ontwikkelingsniveau: coachen, delegeren
 • Aantal personen: individu
 • Frequentie contact: geen tot regelmatig
Back To Top